Afspreken?

 • Home
 • Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beauty by Sandra

Artikel 1 Definities 

 • Beauty by Sandra is een eenmanszaak die zich richt op het verzorgen van diverse Diensten met betrekking tot de uiterlijke verzorging.
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Beauty by Sandra en Beauty by Sandra de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4. 
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Beauty by Sandra en Klant, een en ander in meest ruime zin. 
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Beauty by Sandra en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende behandelingen en verzorging, alsmede alle andere door Beauty by Sandra ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 
 • In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.beautybysandra.nl. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 • De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Beauty by Sandra gesloten Overeenkomsten waarbij Beauty by Sandra Diensten aanbiedt. 
 • Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Beauty by Sandra overeengekomen. 
 • Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 
 • De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. 

Artikel 3 De Overeenkomst 

 • Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 
 • De Klant kan contact opnemen met Beauty by Sandra via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. De Overeenkomst komt tot stand middels het maken van een telefonische of schriftelijke afspraak. 
 • Als Beauty by Sandra een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Beauty by Sandra kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 • Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Beauty by Sandra dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Beauty by Sandra deze schriftelijk bevestigt.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

 • Beauty by Sandra zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 • Hierbij spant Beauty by Sandra zich zoveel mogelijk in om de beste resultaten uit een behandeling te halen. Dit blijft echter een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen verplichting ten aanzien van een bepaald (medisch of cosmetisch) resultaat.
 • De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beauty by Sandra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Beauty by Sandra worden verstrekt middels een schriftelijke verklaring omtrent contra-indicaties. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beauty by Sandra zijn verstrekt, heeft Beauty by Sandra het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen. 
 • De Klant draagt er zorg voor dat Beauty by Sandra zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze voor een tweede keer te wijzigen of aan te vullen, zullen Beauty by Sandra en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Beauty by Sandra zal slechts tot uitvoering van een aanvullende opdracht over gaan als de tijdsplanning van Beauty by Sandra, werktijden, de benodigde producten, ruimtes en materialen dit toelaten. 
 • Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 
 • Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Beauty by Sandra op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 • Beauty by Sandra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Beauty by Sandra goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten. 
 • Voorts is Beauty by Sandra bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Beauty by Sandra gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 7 Annulering 

 • Annulering van de Overeenkomst na ondertekening of bevestiging van de Dienst, dient annulering uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Dienst te geschieden.
 • Indien er binnen 24 uur voor aanvang van de Dienst wordt geannuleerd of er meer dan driemaal door dezelfde Klant is geannuleerd, brengt Beauty by Sandra de overeengekomen prijs of het bedrag uit de offerte in rekening.
 • Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Beauty by Sandra. 
 • Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht. 
 • Indien Klant niet aanwezig is op de afgesproken aanvangstijd van de overeengekomen Dienst, brengt Beauty by Sandra de overeengekomen tijd dat de behandeling zou duren, in rekening.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling 

 • Alle genoemde bedragen op de Website of de prijslijst zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 • Beauty by Sandra heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 
 • Betaling geschiedt direct via bankoverschrijving of in contanten, tenzij anders wordt overeengekomen. 
 • De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Beauty by Sandra mede te delen. 
 • Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 • Indien Beauty by Sandra besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 • De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder de nodige gegevens over gezondheid, medicijnen en eventuele allergieën van de Klant. Beauty by Sandra is niet aansprakelijk voor (letsel)schade, indien de Klant onjuiste, niet-representatieve of onvolledige gegevens heeft verstrekt. 
 • Beauty by Sandra is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. 
 • Beauty by Sandra is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 • Beauty by Sandra is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 
 • Beauty by Sandra is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 
 • De Klant vrijwaart Beauty by Sandra voor 
 • aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten. 
 • Indien Beauty by Sandra aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Beauty by Sandra met betrekking tot haar Diensten. 
 • De aansprakelijkheid van Beauty by Sandra is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Beauty by Sandra niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 
 • De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Beauty by Sandra. 
 • Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 10 Overmacht 

 • Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Beauty by Sandra, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 • Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Beauty by Sandra zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Beauty by Sandra, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 • In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 
 • Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Beauty by Sandra overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Beauty by Sandra heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens 

 • Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Dit geldt per definitie van de gegevens uit de door Klant verstrekte verklaring met contra-indicaties.
 • Beauty by Sandra kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 12 Identiteit van Beauty by Sandra

 • Beauty by Sandra is bij de KvK geregistreerd onder nummer 74551914 en draagt btw-identificatienummer NL156043427B01. Beauty by Sandra is gevestigd aan Termileslaan 111 (6229 VT) te Maastricht.
 • Maastricht Beauty by Sandra is per e-mail te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of middels de Website www.beautybysandra.nl en telefonisch op 06-55902201.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 • Op de rechtsverhouding tussen Beauty by Sandra en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die tussen Beauty by Sandra en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg, zittingsplaats Maastricht.